TeamViewer

Download TeamViewer โปรแกรม Remote ระยะไกล

โปรแกรม TeamViewer เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการรีโมทระยะไกลด้วย Internet สามารถนำไปใช้ในการช่วยสนับสนุนต่างๆ เช่น ช่วยติดตั้งโปรแกรม ช่วยเหลือตั้งค่าต่างๆ ให้กับลูกค้า ในกรณีที่มีปัญหาในการเล่น

การใช้งานโปรแกรม TeamViewer